ניהול עלויות ובקרת אומדנים

ד.זכמן יועצים בע"מ מתמחה בניהול עלויות ובקרת אומדנים תוך הקפדה על כך שעלויות הפרויקט המתוכננות ישקפו נאמנה את עלויות הביצוע הנדרשות בפועל. אנו פועלים לאמוד, לשייך, לנטר, ולבצע בקרה על עלויות הפרויקט באופן דינאמי, תוך עדכון לאורך כל מחזור חיי הפרויקט. 

תכנון עלויות


אחד ממבחני ההצלחה של הפרויקט הינו היכולת לעמוד בתקציב שנקבע מראש. על כן קיימת חשיבות גדולה לתכנון עלויות מיטבי המסייע למנהלי הפרויקט לעמוד ביעדים שהוגדרו.

תכנון עלויות מחייב אפוא הבנה מעמיקה של הפרויקט והסביבה בה יבוצע. לשם כך יש להכיר באופן מעמיק שלושה היבטים מרכזיים: תכולות הפרויקט (כולל רשימת המשימות ו-WBS), לוחות זמנים והמשאבים הקיימים.


תכנון עלויות מקיים שלוש תכליות מהותיות:
  • קביעת תקציב הפרויקט - עלות כוללת וחלוקה לפי "חבילות עבודה".
  • קביעת עקומת עלויות (Base-Line) – קביעת עקומת עלויות המציגה את צבירת העלויות ביחס ללו"ז המאושר והתפתחות העלויות הצפויות לאורך תקופת הביצוע.
  • קביעת תזרים המזומנים – קביעת תזרים מזומנים המביא לידי ביטוי את הצרכים הפיננסיים לאורך ציר הזמן מתוך מטרה לוודא כי הפרויקט יעמוד בהתחייבויות הכספיות הנגזרות ממנו.


בקרת אומדנים

בקרת אומדנים מאפשרת לאמוד את הערך הכלכלי של הפרויקט בכדי להעריך את עלותו בפועל. אומדן העלויות הראשוני טרם התכנון המפורט הוא המישור הראשון של בקרת האומדנים. אומדן ראשוני זה מאפשר לקבל קנה מידה לגבי עלות הפרויקט הצפויה, אולם הוא צפוי להשתנות כתוצאה מהתכנון הסופי.

חברת ד.זכמן יועצים בע"מ משתמשת בטכניקות שונות בשלב זה כדוגמת חוות דעת מומחים, אנלוגיה מול פרויקטים בעבר וכדומה. כל זאת בכדי לשאוף לדייק כמה שיותר באומדנים, ולמתן את המוביליות של התקרה התקציבית (כידוע, פערים גדולים מדי לא יפתרו בהכרח על ידי הוספת תקציב, אלא על ידי צמצום תכולות).  

אנו מבצעים בקרת אומדנים המתייחסת לעלות התשומות מחד, ולהיקף התשומות הנדרשות מאידך. הבקרה מבוצעת על ידי שיתוף הגורמים ההנדסיים והגורמים התכנוניים, ונשענת על ניסיון עשיר ועל המחירונים המוכרים.

בקרת אומדנים משמשת את מזמין העבודה לטובת קיום אפקטיבי של תהליכי קבלת החלטות, בדיקת כדאיות כלכלית ועמידה ביעדים, בחירת חלופות עוד בשלבי התכנון הראשוניים, תקצוב מתאים וקביעת מסגרת תקציב, בניית סל פרויקטים לביצוע, בסיס להערכת והשוואת הצעות קבלנים ועוד.
ד.זכמן יועצים בע"מ רואה בבקרת אומדנים נדבך קריטי בהצלחת הפרויקט. אומדן נמוך עלול לגרום להטיית הכדאיות הכלכלית כלפי מעלה, וכפועל יוצא מזה לעיכובים בלוחות הזמנים ו/או בתזרים המזומנים. במידה שהאומדן הינו גבוה מהעלות הצפויה, אזי הפרויקט עלול להיתפס כלא-כדאי ולהיתקל באתגרים בדרך לאישורו.


בקרת עלויות
תהליך בקרת העלויות מלווה את הפרויקט לכל מחזור חייו. במסגרתו יש לבצע ניטור עלויות על מנת לבחון את הצורך בעדכון שוטף של התקציב. תהליך זה מתחיל לנוע כאשר הפרויקט יוצא לדרכו, ובשאיפה לבצע את הבקרה בתדירות הגבוהה ביותר. זאת בכדי לאתר פערים במועד המוקדם ביותר, וכפועל יוצא מכך להתריע עליהם בפני מקבלי ההחלטות.

בדיקת תוצאות מכרז
בדיקת הצעות המכרז ותמחורן, ביצוע השוואה בין ההצעות השונות, ווידוא כי המחירים שניתנו הינם ראויים. לדוגמה, זיהוי תמחור שונה לתשומות זהות, איתור הפרות תנאי המכרז וכדומה.
Coi בניית אתרים